Dotace na tepelná čerpadla

Kotlíkové dotace pokračují i v roce 2024. Domácnosti s nižšími příjmy získají na výměnu starého kotle až 95% dotaci. Za způsobilé jsou považovány výměny kotlů realizované od 1. ledna 2021. Vyměnit si kotel s dotací mají možnost i ostatní domácnosti. Ty dostanou až 50 % na výměnu neekologického kotle z dotačního programu Nová zelená úsporám. Nově lze čerpat také dotaci na tepelné čerpadlo výměnou za plynový kotel.

Uspoříte peníze za energie

Bydlíte lépe a kvalitněji

Šetříte životní prostředí

O jakou dotaci máte zájem?

Pro nízkopříjmové domácnosti

Bez dokládání příjmů

Kotlíková dotace

Kotlíková dotace je nově určena pro nízkopříjmové domácnosti, ve kterých byl v roce 2020 průměrný čistý příjem na jednoho člena maximálně 170 900 Kč (zdanitelné příjmy, důchody, vybrané typy dávek). Příjmy dětí a studentů do 26 let jsou považovány za nulové.

Kdo může o kotlíkovou dotaci žádat?

  • Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu, který musí být obýván alespoň 24 měsíců před podáním žádosti)
  • Průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc. Příjmy členů domácnosti – osob bydlících společně se žadatelem – jsou průměrovány

Jak spočítat příjem?

Sledovány budou jen běžné příjmy za rok 2020
(zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek)

Úlevy a výjimky

Děti a studenti

U nezletilých dětí a studentů do 26 let se uvažují příjmy ve výši 0 Kč

Důchodci a invalidé

Domácnosti složené výhradně z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, jsou automaticky způsobilí pro dotaci

Kotliky vizual slider 2 1

Jak podat žádost a jakou výši dotace lze získat?

Na tepelné čerpadlo lze získat v tomto programu až 95 % způsobilých výdajů. Stále je takto podpořena výměna kotle na pevná paliva nesplňující 3., 4. a 5. emisní třídu za tepelné čerpadlo. Maximální částka dotace činí 140 000 Kč.

Kraje mají povinnost umožnit žadatelům poskytnutí zálohy ve výši minimálně 60 % z dotace. Záloha bude žadateli uvolněna na základě zálohové faktury vystavené dodavatelem; po dokončení a doložení realizace výměny kotle bude zbylá částka uvolněna na základě doložení všech potřebných dokladů.

Způsobilé jsou výdaje na

Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám je určena pro všechny domácnosti bez ohledu na výši příjmů, rekreační objekty s trvalým pobytem osob a bytové domy. Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za tepelné čerpadlo. Dotaci lze získat i na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo.

Kdo může o dotaci žádat?

  • vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu)

Na co lze dotaci čerpat?

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění ve stávajícím, řádně dokončeném rodinném domě, popř. vymezené bytové jednotce rodinného domu s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění.

Hlavní zdroje tepla k výměně

Za jakýkoliv nový zdroj
Kotle na pevná paliva

Nižší než 3. třída dle ČSN EN 303-5.

Žádost o tuto podporu musí být podána nejpozději do dne, který předchází dni zákazu provozu těchto kotlů dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (později přijaté žádosti nemohou být kladně vyřízeny).

Za jakýkoliv nový zdroj
Kotle na topné oleje
Za jakýkoliv nový zdroj
Lokální topidla na pevná paliva

Sloužící společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění.

Za tepelné čerpadlo
Za soustavu zásobování teplem
Elektrické vytápění
Za tepelné čerpadlo
Plynové kotle a topidla starších 20 let

Lze vyměnit při splnění podmínek níže.

Nové hlavní zdroje tepla

Tepelná čerpadla

TCA/TCA+

Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch.

TCV/TCV+

Tepelné čerpadlo vzduch/voda.

TC+FV

Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch nebo vzduch/voda pro vytápění a ohřev vody s podporou FV.

TCK/TCK+

Tepelné čerpadlo země/voda nebo voda/voda.

Kotle a kamna

Kotel-bio

Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva.

Kotel-bio+

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet.

Kamna

Lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem nebo individuálně, na místě stavěná akumulační kamna na biomasu s ručním přikládáním.

Napojení na soustavu zásobování teplem

Získat lze dle instalovaného opatření

až 60 000 Kč

Tepelné čerpadlo vzduch × vzduch pro vytápění

až 80 000 Kč

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody

až 140 000 Kč

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody

Jak požádat o dotaci

Výhradně přes internet, přes systém AIS SFŽP ČR.
Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.

Dotace na produkty z nabídky IVAR CS spol. s r.o.

V rámci celé České republiky spolupracujeme s několika firmami, které zajistí kompletní vyřízení dotací na „klíč“. Neváhejte se tedy obrátit na naše obchodní zástupce, kteří Vás navedou tím správným směrem.

Pro výběr vhodného výrobku registrovaného v seznamu pro oba výše uvedené dotační tituly navštivte tuto stránku nebo požádejte o aktualizovaný seznam našich výrobků pro účely dotačních titulů naše obchodní zástupce. Více informací o jednotlivých možnostech získání dotačních titulů na níže uvedených odkazech.

Dešťovka – dešťová a odpadní voda

Dotace na efektivní zachytávání a využití dešťové a odpadní vody. Zachycenou vodu lze použít na zalévání zahrady nebo jako vodu užitkovou. Přínosem je úspora výdajů a spotřeby pitné vody.

Příprava teplé vody, solární ohřev

Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla.

Řízené větrání s rekuperací

Dotace na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.

Aktuality o dotacích

lsdotace logo

LSDotace | Lucie Součková

Komplexní vyřízení žádosti o dotační tituly