Zvažujete pořízení tepelného čerpadla?

Přečtěte si nejčastější otázky zákazníků, kteří byli ve stejném rozhodovacím procesu, jako jste právě možná teď vy.

Více než 40 let zkušeností výrobce s tepelnými čerpadly ukazuje, že u dobře navržených, instalovaných a servisovaných tepelných čerpadel je životnost kompresoru cca 50 – 70 000 provozních hodin, což je ve výsledku doba delší než 20 let. Životnost zemních tepelných čerpadel je většinou ještě o 1/3 delší než u kvalitních vzduchových čerpadel.

Určitě. Závisí samozřejmě na jeho dimenzování. My pro každý objekt provádíme návrh vhodného zdroje tepla v návrhovém programu výrobce HPC2, který vše vyhodnotí. Dle celkového vyhodnocení se můžeme rozhodnout, zda navržené TČ vyhovuje vašemu požadavku z pohledu investičních a provozních nákladů, účinnosti (topného faktoru) a bodu bivalence. Pro kalkulaci TČ můžete kontaktovat naše obchodní zástupce.

ANO. Záleží na typu tepelného čerpadla. Vzduch × voda je provozováno v reverzním módu a místo teplé vody pro vytápění dodává vodu chladnou dle limitu konkrétního stroje. U provedení země × voda je to výhodnější z pohledu provozních nákladů, a to především u pasivního chlazení, které je provozováno pouze za energii pro napájení oběhového čerpadla – takže téměř zdarma. U režimu aktivního chlazení je v provozu kompresor TČ. V tomto režimu je možné plnit vyšší nároky na chladicí výkon a zároveň na teplotu chladicí vody například pro fancoily s teplotou okolo 7 °C. Oba 2 tyto režimy jsou zajímavé hlavně z pohledu životnosti a revitalizace zdroje tepla – u obou režimů je totiž odpadním teplem regenerován zdroj – plošný kolektor nebo geotermální vrt.

Dnes to již není zásadní téma. Pro nižší provozní náklady jsou vhodnější nízkoteplotní soustavy s potřebnou výstupní teplotou okolo 40 °C, jako podlahové nebo stěnové vytápění. Otopná tělesa (radiátory) dnes ve většině objektů po zateplení vyhovují také s potřebnou teplotou okolo 60 °C. Tepelná čerpadla Thermia mají možnost výstupní teploty až 65 °C. Důležité je, z pohledu efektivity provozu tepelného čerpadla, při rekonstrukcích otopných soustav nebo u novostaveb navrhovat otopná tělesa na nižší teplotní spády (nižší teplotu na přívodu do otopné soustavy), a tím přiblížit jejich optimální provoz a provozní náklady systému s podlahovým vytápěním.

Tepelná čerpadla jsou jedním z nejekologičtějších zařízení určených k vytápění ohřevu teplé vody apod. Dnešní nejpoužívanější provedení vzduchových tepelných čerpadel je tzv. „MONOBLOK“. Ten má již z výroby chladicí okruh hermeticky uzavřen a naplněn ekologickým chladivem.

V současné době neexistuje ekologičtější způsob vytápění bez vzniku škodlivých emisí pro zdravý život lidí nebo pro samotnou planetu, než je právě tepelné čerpadlo. Předčí v mnoha směrech i konvenční zdroje tepla jako plyn, LTO nebo přímou elektřinu (vyráběnou například z uhlí).

Provozní náklady tepelných čerpadel jsou nízké, protože spotřebovávají pouze cca 1/3 – 1/6 elektrické energie z celkové dodané energie pro vytápění.

Jedná se o téměř bezúdržbový zdroj tepla. Je možno jej dálkově monitorovat a ovládat.

Doba životnosti při správném návrhu, instalaci a provozu je vysoká.

Švédský výrobce Thermia AB se řadí k předním světovým výrobcům tepelných čerpadel. Výrobu tepelných čerpadel zahájila společnost už v polovině 70. let minulého století.

 • Má více než 40 let zkušeností
 • Udržuje vysokou kvalitu svých výrobků
 • Výroba probíhá v Arvice ve Švédsku
 • Široká nabídka produktů
 • První TČ země × voda, které pokořilo hranici SCOP 6 (Atlas 6,15) více zde
 • Záruka 5 let bez nutnosti ročních kontrol
 • Uvedení do provozu a proškolení obsluhy technikem v ceně TČ
 • Zajištěn záruční i pozáruční servis
 • Proškolená síť montážních firem
 • Výrobky registrované v dotačních programech ČR a SR
 • Vysoká úroveň poskytovaného poradenství

 ANO, lze. Více o aktuálních možnostech v sekci DOTACE.

Tepelné čerpadlo pracuje tak, že přečerpává tepelnou energii z venkovního prostředí (kde je obsažena energie ve vzduchu nebo v zemi o nižší teplotě, než je teplota uvnitř našich obydlí) do vnitřního prostředí obydlí (kde potřebujeme energii o vyšší teplotě – cca 20 °C) za pomoci elektrické energie. Takže elektrická energie slouží pro pohon celého systému, ale hlavní podíl energie, kterou používáme pro vytápění tepelným čerpadlem je zdarma z venkovního prostředí. Množství energie zdarma z venkovního prostředí je cca v rozmezí 2/3 – 5/6 z celkové dodané energie pro vytápění.

Tepelné čerpadlo při vytápění přečerpává tepelnou energii z venkovního prostředí do prostředí vnitřního a k tomu používá elektrickou energii. Spotřeba elektrické energie odpovídá náročnosti tohoto přečerpávání. Pokud máte venkovní prostředí teplotně blízko položené k vnitřnímu prostředí v obydlí, tepelné čerpadlo spotřebuje energie méně, než když jsou tyto dvě teploty od sebe vzdálené hodně.

Proto je výhodné mít hlubinné vrty s téměř konstantní teplotou kolem 10°C po celý rok a podlahové vytápění s velkou teplosměnnou plochou, a tudíž nízkými povrchovými teplotami. Tím se minimalizuje spotřeba elektrické energie a tepelné čerpadlo bude dodávat maximální podíl tepelné energie odebrané venkovnímu prostředí.

Dalším doporučením je nepoddimenzovat tepelné čerpadlo, protože v případě tužších zim by slabší tepelné čerpadlo spotřebovalo více elektrické energie pomocným ohřevem.

Tepelné čerpadlo je diametrálně odlišným zdrojem tepla od plynového kotle proto, jak je teplo generováno, ale velice podobným zdrojem z pohledu požadovaných optimálních parametrů otopné soustavy. Kondenzační kotel je tím efektivnější, čím má větší možnost kondenzace spalin = s nízkoteplotní otopnou soustavou. Tepelné čerpadlo je tím efektivnější, čím má níže položené teploty otopné soustavy kvůli nižší spotřebě elektrické energie. Oba zdroje tepla jsou efektivnější s nízkoteplotními otopnými soustavami.

Kondenzační plynový kotel je přizpůsoben pro práci s nízkoteplotní otopnou soustavou. Pokud tedy skutečně máte nízkoteplotní otopnou soustavu (podlahové vytápění, nebo radiátory bohatě předimenzované) je tepelné čerpadlo velice vhodným zdrojem tepla pro vaši otopnou soustavu. Samozřejmě jsou zde technické detaily, které je potřeba prokonzultovat se specializovaným instalačním technikem. Jedná se o typ tepelného čerpadla, umístění a vybavenost instalačního celku (umístění akumulační nádrže nebo její vynechání atd.).

Ano, Tepelná čerpadla Thermia je možno ovládat dálkově přes internet. U tepelných čerpadel s řídicím systémem Genesis (Atlas, Calibra, Mega, Athena) není potřeba žádné další příslušenství, pouze je potřeba mít přístup na internet přes kabel. U základních modelů iTecLegend je potřeba k přístupu k internetu pořídit ještě příslušenství Thermia online.

Investice do tepelného čerpadla má vyčíslitelnou dobu návratnosti v porovnání s některými zdroji tepla (elektřina / elektrokotel) a s některými naopak ne (dřevo při samosběru v lese / kamna na dřevo). Výpočtu návratnosti se účastní pořizovací náklady na tepelné čerpadlo, přidružené náklady na instalaci plus roční náklady na provoz a údržbu. Tyto náklady se srovnávají s porovnávaným zdrojem tepla (investiční náklady, přidružené náklady plus roční náklady na provoz a údržbu) a hledá se rovnováha rok po roce až se nalezne doba návratnosti. Výrazně se do výsledku promítá cena za kWh elektrické energie a porovnávaného zdroje.

S příchodem tepelných čerpadel se začal používat termín náklady za dobu životnosti zařízení. Do těchto nákladů spadají všechny náklady za dobu životnosti zařízení (investiční, provozní a náklady na údržbu). Cílem je nalézt zařízení (zdroj tepla), který má nejnižší náklady za dobu životnosti. Výhodu má zařízení, které má delší životnost a nižší náklady. Zde tepelné čerpadlo vyhrává výrazněji.

Je na místě říci, že v poslední době již ekonomická rovina při pořizování tepelného čerpadla nehraje takovou roli jako dříve. Do popředí se dostává rovina nezávislosti a možnosti volby zdroje tepla podle celoevropské energetické situace. Mnoho uživatelů doplňuje chybějící zdroje tepla pro vytápění, například ten, kdo již má kotel na plyn a kotel na dřevo, pořizuje ještě tepelné čerpadlo.

Nyní máme v nabídce všechna vzduchová tepelná čerpadla invertorová a také většinu zemních a vodních. To znamená, že mají proměnný výstupní výkon. Na regulaci výstupního výkonu se podílí ekvitermní topná křivka a také sledování odchylky skutečné teploty otopné vody od požadované. Tepelné čerpadlo tyto a další veličiny vyhodnocuje a na základě vyspělé PID regulace přizpůsobuje svůj provoz okamžitým podmínkám.

Chcete získat dotace na tepelné čerpalo?

Přečtěte si nejčastější otázky zákazníků, kteří byli ve stejném rozhodovacím procesu, jako jste právě možná teď vy.

Kotlíková dotace je nově určena pro nízkopříjmové domácnosti, ve kterých byl v roce 2020 průměrný čistý příjem na jednoho člena maximálně 170 900 Kč (zdanitelné příjmy, důchody, vybrané typy dávek).

Nová zelená úsporám je určena pro všechny domácnosti bez ohledu na výši příjmů, rekreační objekty s trvalým pobytem osob a bytové domy.

vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu)

 • Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu, který musí být obýván alespoň 24 měsíců před podáním žádosti)
 • Průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc. Příjmy členů domácnosti – osob bydlících společně se žadatelem – jsou průměrovány

Na tepelné čerpadlo lze získat v tomto programu až 95 % způsobilých výdajů. Stále je takto podpořena výměna kotle na pevná paliva nesplňující 3., 4. a 5. emisní třídu za tepelné čerpadlo. Maximální částka dotace činí 130 000 Kč.

Kraje mají povinnost umožnit žadatelům poskytnutí zálohy ve výši minimálně 60 % z dotace. Záloha bude žadateli uvolněna na základě zálohové faktury vystavené dodavatelem; po dokončení a doložení realizace výměny kotle bude zbylá částka uvolněna na základě doložení všech potřebných dokladů.

Výhradně přes internet, přes systém AIS SFŽP ČR. Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.

 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody – 100 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody – 80 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch x vzduch pro vytápění – 60 000 Kč