Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

IVAR CS spol. s r. o., která je provozovatelem tohoto webu a e-shopu pro registrované smluvní obchodní partnery, považuje ochranu a důvěrnost vašich údajů za velmi důležitou. Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme v souladu jak s ustanoveními Českých právních předpisů (zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.), tak i Evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů ve smyslu národní a evropské legislativy je:

IVAR CS spol. s r. o.
Velvarská 9, Podhořany, 277 51 Nelahozeves
IČ: 45276935

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese: [email protected]

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč

Největší část osobních údajů, které zpracováváme o našich zákaznících a jiných obchodních stranách, vedeme v souvislosti s nabídkou a poskytováním našich služeb. V drtivé většině případů se jedná o základní kontaktní údaje typu jméno, příjmení, adresa, telefon a email. Bez těchto údajů s Vámi nemůžeme komunikovat a tedy zajistit plnění našich služeb, které plyne z řádně uzavřené smlouvy či poptávky z Vaší strany.

Právní předpisy a legislativa ČR nám taktéž v určitých případech dávají povinnost Vaše osobní údaje zpracovávat. Jedná se typicky o uchování údajů dle zákonných požadavků z důvodu vedení účetnictví.

Našim aktivním zákazníkům si dovolujeme zasílat obchodní sdělení s nabídkou našich služeb a informacemi o našich produktech na základě našeho zájmu nabízet zákazníkům vždy aktuální a nejlepší technické řešení. Pokud si nepřejete takovéto sdělení dostávat, můžete se z něho odhlásit přímo ve sdělení nebo nás kontaktovat na adrese: [email protected]

Pokud nás poctíte Vaší návštěvou, berte prosím v potaz, že prostory společnosti jsou monitorovány kamerami za účelem ochrany majetku společnosti a zdraví osob. Jednáme tak na základě právního titulu oprávněný zájem. Záznamy z kamer jsou uchovávány po dobu jednoho měsíce a nepředávají se třetím stranám, krom případu vyšetřování škody nebo újmy na zdraví, kdy jsme povinni záznam předat orgánu státní moci.

V případě, že jste náš potenciální zákazník a kontaktoval jste nás prostřednictvím formulářů na webových stránkách, zpracováváme Vaše osobní údaje k vyřízení Vaší žádosti na základě souhlasu se zpracováním, které jsou pod všemi formuláři

Všechny výše zmíněné osobní údaje, které vznikají z podnětu naší vzájemné komunikace a interakce, jsou řízeny interním systémem ochrany osobních údajů dle platné legislativy. V maximální míře tedy řídíme přístup k osobním údajům, technická opatření pro jejich zabezpečení a dobu jejich existence.

Doba, po kterou vaše osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje zákazníků a třetích stran zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, a dále po dobu, po kterou jsme povinní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Vaše osobní údaje získané na základě dobrovolného souhlasu za účelem zaslání obchodních sdělení zpracováváme do odvolání Vašeho souhlasu.

Vaše práva

Vaším přirozeným právem je obdržet informace o vašich datech, které o vás zpracováváme. Stejně tak máte právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech vám náleží právo na výmaz. Dále jsme povinni vaše osobní údaje na vaše požádání přenést na vámi zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.

Budete-li se chtít zeptat na cokoliv, co se týče našeho zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás na [email protected]. Jste-li přesvědčení, že s vašimi daty nezacházíme adekvátně a podle zákonných norem, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Přenos osobních údajů

Veškeré osobní údaje získané od zákazníků a třetích stran využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo souhlasu. Výjimku představují externí společnosti, které pro nás zajišťují podpůrné služby a orgány státní moci. Těmto entitám vaše osobní údaje poskytnout můžeme či musíme v minimálním rozsahu příkladově při:

  • Vyšetřování nezákonného využívání našich služeb nebo pro potřeby soudního řízení, mohou být údaje předány orgánům pro vyšetřování trestné činnosti.
  • Správě našich informačních systémů a aplikací.

U všech těchto poskytovatelů služeb smluvně požadujeme (mimo orgány veřejné správy), aby zpracovávali vaše osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a platnou legislativou.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů byla ve společnosti IVAR CS v souladu s GDPR ustanovena společnost SUSS Consulting sídlem Vinohradská 939/39, 120 00 Praha 2 – Královské Vinohrady IČ: 251 33 781. Společnost SUSS Consulting zastupuje společnost IVAR CS dle článku č. 38 a plní své povinnosti plynoucí z článku č. 39 Nařízení GDPR.